Goeie afspraken, maken goeie vrienden .

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Network-IT bvba

Network-IT B.V.B.A.
Adegemstraat 88
2800 Mechelen
BTW nr. BE 0553.500.113
TEL +32 485 83 99 07

Algemeen

Network-IT b.v.b.a. met zetel te Adegemstraat 88, 2800 Mechelen, BTW nr. BE
0553.500.113, biedt een platform aan om eetgelegenheden zoals restaurants,
snackbars, frituren en brasserieën te promoten om zo meer klanten aan te
trekken voor de gepubliceerde eetgelegenheden. Daartoe werd door Network-IT
b.v.b.a. een website ontwikkeld: www.restovisit.be, opdat potentiële consumenten(klanten) de
informatie van het restaurant kunnen raadplegen, eventueel een reservatie, take
away en andere diensten kunnen afnemen bij alle aangesloten eetgelegenheden.

Met ‘consument’ of ‘klant’ wordt bedoeld de persoon of organisatie via de websites
van Restovisit.be en online- applicaties: eten kan bestellen, een tafel kan
reserveren bij de aangesloten eetgelegenheden, restaurants, snackbars, frituren
en brasserieën.

Tevens biedt Network-IT b.v.b.a. de klant ‘consument’ ook de mogelijkheid om
via de websites van Restovisit.be online cadeaubonnen aan te kopen voor bepaalde
bedragen dat naar keuze in te wisselen zijn bij de deelnemende restaurants en andere
eetgelegenheden.

De aangekochte cadeaubonnen dienen binnen een bepaalde termijn besteed te
worden bij de deelnemende eetgelegenheden Ze hebben een geldigheidsduur,
afhankelijk van het restaurant, van 6 maanden tot maximum één jaar na aankoop. De
verkochte cadeaubonnen kunnen na deze periode niet meer verlengd, gebruikt of
ingewisseld worden voor geld.

Privacyvoorwaarden

1. Om reservaties te kunnen doen bij de deelnemende restaurants te kunnen doen
of om cadeaubonnen te kunnen aankopen, zoals hierboven vermeld te kunnen, dient
Network-IT bepaalde identiteitsgegevens te verzamelen van de consument/klant :
de naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, telefoon of GSM-nummer
en het e-mailadres.

Deze gegevens zullen door Network-IT b.v.b.a. ENKEL gebruikt worden om de
werking van de webapplicaties van Restovisit.be mogelijk te kunnen maken.

Network-IT en de klant hechten grote waarde aan de bescherming van de
privacy en de persoonsgegevens van de klanten en/of consumenten.

Network-IT b.v.b.a. en de restaurants zullen deze gegevens uitsluitend
gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante wettelijke
voorschriften.

2. Met toestemming van de consument en/of klant kunnen de persoonsgegevens
wel gebruikt worden om de klant en of consument te voorzien van informatieve
nieuwsberichten over de werking van Network-IT, nieuwe producten of diensten
van Network-IT en/of de restaurants. Met toestemming van de klant/consument
kunnen de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden of aan de aangesloten
restaurateurs alsook aan de restaurants voor het versturen van nieuwsbrieven of
berichten van promotionele aard. Network-IT b.v.b.a. en de aangesloten
restaurants hebben alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen
om ongeoorloofde toegang en gebruik van de persoonsgegevens te vermijden.

De klant/consument heeft steeds een wettelijk recht om de persoonsgegevens
geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht
zulks vereist zijn, verbindt de aangesloten restaurateur er zich toe binnen de
vijf werkdagen aan het verzoek van de klant/consument gevolg te geven.

3. Bij een bezoek door een consument aan de website van de klant, meer
bepaalde de bezoekingspagina toebehorend aan Network-IT b.v.b.a., worden enkele
gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn het
geanonimiseerde IP-adres (geanonimiseerd via Google Analytics IP Anonymizing),
de vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van de consultatie en welke
pagina’s werden bezorgd.

De consument zal zich bij het bezoek aan de website van Network-IT bvba
akkoord verklaren met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische
doeleinden zoals hierboven omschreven. Network-IT b.v.b.a. behoudt zich het
recht voor om elk individu te blokkeren op haar webstek en/of webapplicatie
wanneer deze van mening is dat de gedragscode overschreden is.

4. Alle verstrekte gegevens, beelden, paswoorden, log-ins, zijn exclusief
eigendom van Network-IT b.v.b.a. Op geen enkel moment kan aanspraak gemaakt
worden op enige schadevergoeding van welke aard ook wanneer zou blijken dat
bijvoorbeeld bij de aankoop van cadeaubons, gegevens verloren zouden gaan.
Zodra een betaling is uitgevoerd voor de aankoop van cadeaubons, kan door de
klant/consument geen enkele aanspraak gemaakt worden op enige vorm van
compensatie en/of terugbetaling van de gestorte gelden.

5. Meer info in detail over onze privacy voorwaarden zijn terug te vinden
op: network-it.be/privacy-disclaimer/.

Cadeaubonnen

A. Bepalingen voor de consument/ gebruiker van de cadeaucheque.

1. De cadeaucheque geeft recht op het arrangement dat vermeld staat op de
cadeaucheque, met dien verstande dat de inhoud van het arrangement per
aangesloten restaurant kan verschillen. Immers, de klant bepaalt zelf welke
dienst/gerechten/menuformules aangeboden worden tegen welke prijs.

2. De cadeaucheque kan binnen het jaar na aankoop worden ingeleverd op dag
en tijdstip naar keuze bij elk van de aangesloten restaurants dan wel bij het
aangesloten restaurant naar keuze. De consument kan de aangekochte cadeaucheque
in geen geval en onder geen beding ten overstaan van Network-IT b.v.b.a.
inwisselen voor geld.

3. De vermelde prijzen op de cadeaucheque zijn uitgedrukt in euro en geven
uitsluitend recht op het arrangement dat er op vermeld staat. Op de cheque is
geen BTW van toepassing.

4. De cadeaubonnen kunnen tot maximaal 14 dagen na aankoop terug genomen
worden door de consument dat deze bon(nen) heeft aangekocht. Cadeaubonnen
kunnen enkel worden aangekocht voor de desbetreffende eetgelegenheden dat deze
bon(nen) aanbiedt via onze website(s).

5. De klant dient de cadeaubon zelf te bewaren. Er zijn geen duplicaten
mogelijk voor verkochte cadeaubonnen. Network-IT b.v.b.a. kan nooit verplicht worden
een duplicaten van de aangekochte cadeaubon(nen) aan te maken.

Network-IT b.v.b.a. zal ertoe gehouden zijn om nieuwe cadeaubon(nen) aan de
consument te leveren, noch de kosten van een verloren/gestolen/beschadigde of
ongeautoriseerd gebruikte cadeaubon in welke vorm dan ook te vergoeden. Met
andere woorden : de cadeaubon is eenmalig downloadbaar zonder dat daar enige
uitzondering op gemaakt kan worden. Vervallen bonnen kunnen niet terugbetaald
worden aan de consument/gebruiker. Ook wanneer een restaurant in falen gaat of
niet meer samenwerkt met – , kan Network-IT niet worden verantwoordelijk
gesteld voor het uitschrijven van een nieuwe cadeaubon voor datzelfde
restaurant of een ander restaurant. Indien een bon komt te vervallen kan deze
tot 6maanden na uitschrijvingsdatum worden verlengd via de website van
Network-IT: https://www.restovisit.be/cadeaubon – indien de periode
niet kan worden gerespecteerd is er geen verlengingsmogelijkheid

6. Ingeval van overmacht heeft Network-IT het recht om, naar eigen keuze, de
koop van de cadeaubon te ontbinden dan wel de uitvoering/inruiling van de
cadeaubon op te schorten, dit alles zonder betaling van een schadevergoeding.

Network-IT b.v.b.a. behoudt zich alle recht hieromtrent voor.

Ingeval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te
kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van één van voornoemde
handelingen, heeft Network-IT b.v.b.a. het recht de koop van de cadeaubon te
ontbinden dan wel de uitvoering van de cadeaubon op te schorten, zonder
betaling van een schadevergoeding.

Network-IT b.v.b.a. behoudt zich alle rechten voor.

7. Elke inbreuk zal het gevolg geven tot totale uitsluiting op de website
van www.restovisit.be in zijn geheel. Elke inbreuk op de strafwet zal
door Network-IT b.v.b.a. onverwijld worden aangegeven bij de bevoegde
instanties.

B: Bepalingen voor de consument mbt aankopen van tickets

In sommige gevallen dient de consument een ticket aan te kopen ter
bevestiging van haar reservatie in een restaurant. Network-IT zal hierbij
optreden in naam van en rekening voor de restauranthouder. Tickets worden onder
geen beding cash terugbetaald – wel kan deze worden verzet naar een latere
datum in samenspraak met de restauranthouder.

Algemene voorwaarden overige diensten en producten geboden door
Network-IT bvba

Alle software, hardware en diensten aangeboden via website restovisit.be,
vallen onder de algemene voorwaarden van Network-IT bvba zoals vermeld op: network-it.be/algemene-voorwaarden/.

Slotbepalingen – Uitsluitingen

Network-IT b.v.b.a. verricht alle redelijke inspanningen om nauwkeurige en
actuele informatie te verschaffen op de website www.restovisit.be en
op de uitgave van de cadeaubon. Alle op de website getoonde informatie is onder
uitdrukkelijk voorbehoud van druk- of andere fouten.

Network-IT b.v.b.a. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm
van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden
informatie op de cadeaubon en/of op de website www.restovisit.be.

Network-IT b.v.b.a. doet alle mogelijke inspanningen om de webapplicatie
online te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke
technische storingen te wijten aan het internet of de internetprovider.

Network-IT b.v.b.a. exonereert zich voor elke vorm van schade als gevolg van
het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens
Network-IT b.v.b.a. via de website van restovisit.be.

De website van Network-IT b.v.b.a. (www.restovisit.be) kan hyperlinks en
verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en
verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de consument en klant
opgenomen. Network-IT aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet
aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiend
uit de inhoud van de website die via een hyperlink kunnen worden bezocht of
waarnaar wordt verwezen.

 

Wil je ons iets vragen? Stuur ons gerust een bericht via onze contactpagina.

Antwerpen Brussel Henegouwen Limburg Luik Luxemburg Namen Vlaams-BrabantWaals-BrabantOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Sinds we op Restovisit staan, hebben we wekelijks nieuwe klanten in ons restaurant 🙂